Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
zavřít

Obchodní podmínky  

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Název: Olejevitek.cz

Sídlo:  U korečnice 1143 ,Uherský Brod 688 01

IČO:04812638

DIČ:CZ9112305015

Telefon: +420/736158015

e-mail: info@olejevitek.cz

kontaktní adresa: Miroslav Vítek. U korečnice 1143 ,Uherský Brod 688 01

provozovna: připravujeme

www stránky: www.olejevitek.cz

Všeobecné informace:

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je osoba, která na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodního podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní, zde neuvedené záležitosti, se řídí občanským zákoníkem č.89/2012Sb, zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb a dalšími právními předpisy v platném znění.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasení písemné formě jsou vyloučeny.

Veškerá korespondence, právní úkony, ujednání apod.mezi účastníky smlouvy bude vedena písemným dokumenty nebo elektronickou cestou – e-mailem. Veškeré skutečnosti, právní úkony, jinak se k takovému jednání nepřihlíží. Pokud se v těchto obchodních podmínkách hovoří o písemné formě, je tím míněna komunikace i cestou e-mailu.

Informace o zboží, které je uvedeno v aktuální nabídce, jsou závazné, výjimkou jsou zjevné chyby. Objednávku  s odchylkou, požadavkem na jiné vlastnosti zboží apod. nelze bez dalšího akceptovat a vyřídit.

Ceny jsou uváděny jak bez DPH, tak s DPH (červeně) a včetně všech daní a poplatků, kromě balného a poštovného. Cena je splatná při

Způsob platby: V souvislosti s platbou nejsou účtovány žádné další poplatky.

VS – číslo objednávky

Způsob přepravy:

Zboží je předáváno k přepravě takto:

  • Při platbě bezhotovostní po připsání příslušné finanční částky na účet prodávajícího

  • Při platbě hotovostní na dobírku do 15 dnů od potvrzení objednávky, není-li pro jednotlivé zboží stanovena lhůta jiná.

Balné a poštovné:

Do 30kg dle sazebníku České pošty.

Nad 30kg dle domluvy.

Jakékoliv změny obsahu smlouvy lze sjednat pouze ve formě, v jaké byla uzavřena smlouva, jinak nemají právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Doručování zboží:

Prodávající kupujícímu dodá zboží dle objednávky nejpozději do ….. dnů od potvrzení objednávky, pokud není u jednotlivého zboží uvedena jiná dodací lhůta.

(neuváděla bych u zboží ˇ“skladem“)

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen překontrolovat, zda je dodané zboží v souladu s objednávkou a zda není zásilka poškozena.

Doklady ke zboží, zejména a předepsaná potvrzení, certifikáty , daňové doklady apod. jsou kupujícímu zasílány společně se zbožím.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,-Kč, maximálně však 300,-Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu k převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle písemným dokumentem nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Kupujícímu se doporučuje, aby v odstoupení uvedl číslo smlouvy /variabilní symbol nebo číslo objednávky a způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen vrátit kupujícímu částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladů na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. V případě více možností vrácení peněz, je prodávající povinen zvolit nejlevnější způsob.

Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží bude vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno v důsledku porušení povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst toto snížení hodnoty zboží oproti finanční částce, vracené prodávajícím kupujícímu.

Pro odstoupení od smlouvy lze použít vzorový formulář /odkaz

Práva a povinnost z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží vady (např. nemá očekávané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá jeho množství, hmotnost nebo jakost nebo se u zboží vyskytují vady jiné), jedná se o vady, za které odpovídá prodávající.

Kupující může u prodávajícího uplatnit práva z odpovědnosti za vady ve lhůtě dvou let od převzetí zboží. Kupující v reklamaci uvede, jak se vady projevují a uvede také svoje požadavky na uspokojení svých nároků z odpovědnosti za vady – nárok na bezplatné odstranění vady, nárok na slevu z ceny nebo nárok na dodání nové věci nebo její součásti bez vad.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen požadavku kupujícího na uspokojení nároku vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím zboží o vadě věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu věci má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v záruční době v délce 24 měsíců nebo v době uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v přiloženém návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:

  • Odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

  • Bezplatné odstranění vady

  • Přiměřenou slevu z kupní ceny

  • Vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavřené smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná závada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou vadu nebo čtvrtá pro odlišné závady ) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo mna slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo může odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku/závady. Kupující uplatňuje reklamaci písemně, bez zbytečného odkladu od zjištění závady. Kupující je povinen v reklamaci uvést své kontaktní údaje, číslo smlouvy/VS, popis závady a jak se projevuje a požadavek na vyřízení reklamace. Kupující dále povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo z odpovědnosti za vady si zvolil, a to buď při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li si kupující své právo z podstatného porušení smlouvy, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Nákup zboží je povinen prokázat kupující. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání /doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného . Zboží musí být zabaleno do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci do tří pracovních dnů, případně rozhodnout o tom, že je o rozhodnutí potřebné odborné posouzení. To, že je nutné odborné posouzení, prodávající kupujícímu sdělí ve lhůtě tří pracovních dnů.

Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailem nebo SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má dle zákona o ochraně spotřebitele č. č.634/1992 Sb právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporů provádět, je Česká obchodní inspekce.

Mimosoudní řešení sporů se zahajuje na návrh kupujícího/spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující/spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Kupující/spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictví platformy ODR dostupné na webové stránce ec.ueropa.eu/consumers/odr/. Kupující se rovněž může obrátit se žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Takový postup není mediací dle zákona o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zákona o rozhodčím řízení a jeho využitím není dotčeno právo obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu.

Dozor nad dodržováním povinností dle zákona na ochranu spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.

Ochrana osobních údajů:

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním.ů Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů….

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím osobám než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Platnost obchodních podmínek od 1.1.2016